24 de gener de 2019

COP CONTRA LA DEMOCRÀCIA A VENEÇUELA. TUSK I TAJANI, DIMISSIÓ!


[A sota en español] 

Estem veient un altre intent de no respectar que el poble pugui elegeixi, en condicions normals i lliures, qui governa.

Ja ho hem vist al Brasil: Campanya d’enginyeria social amb el pretext de la corrupció que atia un salvatge bullying contra el Partit dels Treballadors. Utilització ideològica de la justícia amb l’empeachment totalment fora de lloc contra Dilma Rousseff. La dreta més reaccionaria assumeix el govern i violenta la situació però amb formes "democràtiques". Malgrat s’estén el sentiment antiPT, Lula guanya a les enquestes. Utilització ideològica de la justícia empresonant Lula i impedint-li ser el candidat del PT (a l’estil Suprem espanyol). Bolsonaro pateix un atemptat obscur i s’entronitza com a “solució màgica” per als problemes del Brasil. Una dreta populista, mentidera i antidemocràtica guanya les eleccions. Al·lucinant que Bolsonaro governi.

Igual ara a Veneçuela. Després de la mort de Chávez, l’oposició veneçolana i EEUU albiren derrotar electoralment a Maduro. Però, el 2013, Maduro guanya per 141.000 vots. S’estableix una estratègia de guerra econòmica, protestes al carrer i campanya internacional per titllar Maduro de dictador, idea que qualla, sense base objectiva, degut a la unanimitat de la premsa internacional. Maduro resisteix i venç en diverses eleccions. El 2015 l’oposició guanya l’Assemblea Nacional (el que demostra que el chavisme juga net, a vegades perd eleccions i reconeix les derrotes, quan hi són). S’intensifica la crisis econòmica, orquestrada des de fora per EEUU i UE i recolzada per l’empresariat veneçolà i, en menor mesura, també deguda a errors governamentals. Que hi ha una agressió econòmica és evident perquè ¿com es pot explicar d’altra manera que Veneçuela, amb els recursos petroliers que té, malgrat la caiguda del preu del cru, tingui una inflació de 1.000.000% i una situació econòmica molt pitjor que països de la zona menys rics i que tenen governs equiparables en nivell d’eficiència? La funció de la crisi econòmica és minar el suport de la classe baixa (la més extensa al país) al chavisme perquè l’oposició no pot avançar electoralment només amb la classe mitjana i alta. Les dretes veneçolana i mundial no tenen escrúpols a atacar econòmicament, d’amagat des de l’ombra, als veneçolans amb finalitats polítiques. És una crisi induïda, com tants cops ha succeït en la geopolítica mundial, com va ser per exemple la crisi econòmica a Xile abans del cop a Allende.

Per tal que les eleccions presidencials veneçolanes de 2018 fossin acceptades per tots i servissin per solucionar democràticament la disputa, es va celebrar una cimera entre el govern i l'oposició a la República Dominicana. Quan ja hi havia acord per anar a eleccions, l’oposició es va desdir i va avortar la cimera per indicacions d’EEUU adduint que les eleccions serien fraudulentes. Si volien deposar Maduro, per què van boicotejar les eleccions? Quin era el pla alternatiu? Malgrat l’assetjament a Veneçuela, és molt probable que les enquestes mostressin que Maduro guanyaria les eleccions. Això hagués estat la fi de l’intent de derrocar-lo, per tant, era millor no presentar-s’hi clamant que era un govern dictatorial que no permetia eleccions lliures i que havia de ser derrocat. En això estem ara. Trump ha trigat 17 minuts a reconèixer l’autoproclamat nou president! Diu que el canvi és bo per a Veneçuela i “per a la regió”...

També dirigents de l’UE (que a Catalunya coneixem bé) han sortit corrents a legitimar a l’intent de cop d’estat. Donald Tusk i Antonio Tajani, dimissió! Pretenen parlar en nom nostre, quan el que la població europea vol és que es respecti la democràcia. 

Ja hi va haver eleccions i, si de cas, a causa del moment de crisi i a la irresponsabilitat de "colpistes", el que es podria acceptar per no sumir el país en una guerra, és tornar a celebrar les eleccions del 20 de maig on l'oposició no es va voler presentar, i que ara s'hi presentin. Tot i que les eleccions es donarien en una situació de xantatge que no garantiria una votació neta. En les eleccions s'han de votar projectes de país, no només candidats i a sobre condicionats per extorsions externes. Podria passar el que va succeir a les eleccions de 1990 a Nicaragua: si guanyaven els sandinistes la guerra continuava; si guanyava l'oposició, s'aturava la guerra i s'injectaven diners. No cal dir qui va guanyar, no? Ara seria: Només si Maduro perd, es retirarà la guerra econòmica, s'aturarà el boicot comercial i les potències estrangeres injectaran productes alimentaris per acabar amb el desabastiment. 

En tot cas, el que no es pot acceptar és el cop d'estat passant per sobre de la voluntat popular.


[Español]

GOLPE CONTRA LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA. ¡TUSK Y TAJANI, DIMISIÓN!

Estamos viendo otro intento de no respetar que el pueblo pueda elegir, en condiciones normales y libres, quien gobierna.

Ya lo hemos visto en Brasil: Campaña de ingeniería social con el pretexto de la corrupción que atiza un salvaje bullying contra el Partido de los Trabajadores. Utilización ideológica de la justicia con el empeachment totalmente fuera de lugar contra Dilma Rousseff. La derecha más reaccionaria asume el gobierno y violenta la situación pero con formas "democráticas". A pesar de extenderse el sentimiento antiPT, Lula gana en las encuestas. Utilización ideológica de la justicia encarcelando a Lula y impidiéndole ser el candidato del PT (al estilo Supremo español). Bolsonaro sufre un atentado oscuro y se entroniza como "solución mágica" para los problemas de Brasil. Una derecha populista, mentirosa y antidemocrática gana las elecciones. Alucinante que Bolsonaro gobierne.

Igual ahora en Venezuela. Tras la muerte de Chávez, la oposición venezolana y EEUU vislumbran derrotar electoralmente a Maduro. Pero, en 2013, Maduro gana por 141.000 votos. Se establece una estrategia de guerra económica, protestas en la calle y campaña internacional para tachar Maduro de dictador, idea que cuaja, sin base objetiva, debido a la unanimidad de la prensa internacional. Maduro resiste y vence en varias elecciones. En 2015 la oposición gana la Asamblea Nacional (lo que demuestra que el chavismo juega limpio, a veces pierde elecciones y reconoce las derrotas, cuando existen). Se intensifica la crisis económica, orquestada desde fuera por EEUU y UE y apoyada por el empresariado venezolano y, en menor medida, también debida a errores gubernamentales. Que hay una agresión económica es evidente porque ¿cómo se puede explicar de otra manera que Venezuela, con los recursos petroleros que tiene, a pesar de la caída del precio del crudo, tenga una inflación de 1.000.000% y una situación económica mucho peor que países de la zona menos ricos y que tienen gobiernos equiparables en nivel de eficiencia? La función de la crisis económica es minar el apoyo de la clase baja (la más extensa en el país) al chavismo porque la oposición no puede avanzar electoralmente sólo con la clase media y alta. Las derechas venezolana y mundial no tienen escrúpulos a atacar económicamente, a escondidas desde la sombra, a los venezolanos con fines políticos. Es una crisis inducida, como tantas veces ha ocurrido en la geopolítica mundial, como fue por ejemplo la crisis económica en Chile antes del golpe a Allende.

Para que las elecciones presidenciales venezolanas de 2018 fueran aceptadas por todos y sirvieran para solucionar democráticamente la disputa, se celebró una cumbre entre el gobierno y la oposición en la República Dominicana. Cuando ya había acuerdo para ir a elecciones, la oposición se desdijo y abortó la cumbre por indicaciones de EEUU aduciendo que las elecciones serían fraudulentas. Si querían deponer Maduro, por qué boicotearon las elecciones? ¿Cuál era el plan alternativo? A pesar del acoso a Venezuela, es muy probable que las encuestas mostraran que Maduro ganaría las elecciones. Esto hubiera sido el fin del intento de derrocarlo, por lo tanto, era mejor no presentarse clamando que era un gobierno dictatorial que no permitía elecciones libres y que debía ser derrocado. En eso estamos ahora. Trump ha tardado 17 minutos en reconocer el autoproclamado nuevo presidente! Dice que el cambio es bueno para Venezuela y "para la región"...

También dirigentes del UE (que en Cataluña conocemos bien) han salido corriendo a legitimar el intento de golpe de estado. ¡Donald Tusk y Antonio Tajani, dimisió! Pretenden hablar en nombre nuestro, cuando lo que la población europea quiere es que se respete la democracia. 

Ya hubo elecciones y, si acaso, debido al momento de crisis y a la irresponsabilidad de "golpistas", lo que se podría aceptar, para no sumir al país en una guerra, es que se vuelvan a celebrar las elecciones del 20 de mayo donde la oposición no se quiso presentar, y que ahora se presenten. Aunque las elecciones se darían en una situación de chantaje que no garantizaría una votación limpia. En las elecciones se tienen que votar proyectos de país, no solo candidatos y además condicionados por extorsiones externas. Podría pasar lo que sucedió en las elecciones de 1990 en Nicaragua: si ganaban los sandinistas la guerra continuaba; si ganaba la oposición, se detenía la guerra y se inyectaban dinero. Ni que decir quien ganó, no? Ahora sería: Sólo si Maduro pierde, se retirará la guerra económica, se detendrá el boicot comercial y las potencias extranjeras inyectarán productos alimenticios para acabar con el desabastecimiento.

En todo caso, lo que no se puede aceptar es el golpe de estado pasando por encima de la voluntad popular.


(Carta 480)

Publicat com a mínim a: Catalunya Plural, Diari de Balears.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada