25 d’octubre de 2018

ELS NACIONALISMES A L’ESTAT ESPANYOL


[A bajo en castellano]

Porten 40 anys explicant als espanyols que els nacionalismes són dolents i que, per tant, hi ha un virus potencialment perillós en els nacionalismes perifèrics. Però més aviat està quedant clar que el nacionalisme veritablement perillós és l’espanyol. Invisible quan té sotmeses les nacions amb les que conviu, emergeix clarament quan aquestes nacions prenen protagonisme.


Els nacionalismes perifèrics ho són de supervivència, perquè la seva raó de ser no és imposar-se sinó no deixar-se anul·lar. S’assemblen al feminisme, que no lluita perquè les dones s’imposin, sinó que simplement exigeix que les dones puguin viure sense sentir-se discriminades. D’igual manera el nacionalisme català malda per tal que la identitat catalana no sigui trepitjada en un Estat que viu per a la supremacia de la identitat espanyola. Aquesta és sostinguda per un Estat, unes institucions, una cultura potent, un passat imperial,… la seva raó de ser no és sobreviure, perquè no se sent amenaçada, sinó imposar-se. S’assemblaria més aviat al masclisme, que en una situació de predomini, persisteix en mantenir la dominació dels homes sobre les dones.

Per això, quan Catalunya es va reafirmar com una nació en l’Estatut de 2006, el nacionalisme espanyol no va poder acceptar que es reivindiqués com un subjecte polític i la va voler sotmetre deixant clara la seva subordinació. A partir d’aquesta humiliació pública, l’independentisme ha crescut com un mecanisme defensiu. I la resposta de l’Estat espanyol ha estat atacar, ofegar, prevaricar, manipular, violentar, fer joc brut, però a Espanya ningú ho ha denunciat. De la dreta a l’’esquerra’, tots tanquen files encobrint el que s’està fent. La unitat d’Espanya es presenta com a inqüestionable, tal com ens va ensenyar la dictadura franquista, i tot s’hi val per defensar-la. 

En aquesta guerra particular, els mitjans de comunicació s’atrinxeren rera valors feixistes, provinents del franquisme que mai ha estat superat perquè mai va ser vençut. Els catalans, malgrat la realitat sigui tot el contrari, són acusats de colpistes, insolidaris, supremacistes, racistes, violents, terroristes,... Lògicament, amb aquest diagnosi, que els mitjans de comunicació aboquen sobre la societat espanyola sense matisos, quina solució creieu que reclamarà la gent? Si els catalans i bascos són el problema, si tenim autonomies perquè ells volien sobirania i llavors es va repartir ‘cafè para todos’, si la llengua castellana està perseguida,... i hi podem incloure que si per als mitjans els immigrants són també un problema, llavors Vox no sembla una ultradreta inacceptable, com tampoc ho semblen el PP i Cs, sinó que Vox és qui aporta la millor ‘solució’ al ‘diagnòstic’ dels mass media. Per això Vox tindrà milers de vots, així com el PP i Cs tenen milions de vots.

Lamentablent no podem buscar una salvació d’aquesta Espanya a l’esquerra, perquè el PSOE, i fins i tot Podemos, ni que volguessin podrien (i en la majoria de temes tampoc volen): negociar amb els independentistes, catalogar els presos de presos polítics, demanar un referèndum d’autodeterminació... És que ni ho contemplen com a possibilitat pel brutal cost mediàtic i electoral que tindria.

De dreta a ‘esquerra’, Espanya es troba en un pou del que no és possible sortir (almenys en 200 anys) perquè el franquisme perviu enquistat en les estructures del poder. El PSOE no pot canviar això, per les seves pròpies vel·leïtats nacionalistes i neoliberals, i sobretot pel nul espai de maniobra que li permeten els mitjans de comunicació homogèniament nacionalistes-conservadors. Tampoc Podemos serviria perquè, en el millor dels casos que eviti convertir-se en un nou PSOE, topa amb un sostre de vidre electoral del 20% que representa la part de la societat que, amb molt de mèrit, aconsegueix practicar el sentit crític davant l’allau mediàtic que ho intoxica tot.

Així la situació, és segur que Espanya mantindrà impertorbable el seu status quo. Justament, si s’escoltés de bona fe la interpel·lació independentista es podria fer autocrítica (tot i que ni se la veu ni se l’espera), pas previ per poder abandonar el posicionament nacionalista espanyol i deixar que les nacions de l'Estat espanyol decideixin la seva situació en llibertat. Així que, si ningú colpeja el tauler, ni podem aspirar a un Estat espanyol normal, ni podem pretendre reformar la Constitució tal com caldria, per tant, la única sortida viable però complicada, per a tota la societat catalana plural i diversa, segueix essent la independència.
LOS NACIONALISMOS EN ESPAÑA

Llevan 40 años explicando a los españoles que los nacionalismos son malos y que, por lo tanto, hay un virus potencialmente peligroso en los nacionalismos periféricos. Pero más bien está quedando claro que el nacionalismo verdaderamente peligroso es el español. Invisible cuando tiene sometidas las naciones con las que convive, emerge claramente cuando estas naciones toman protagonismo.

Los nacionalismos periféricos lo son de supervivencia, porque su razón de ser no es imponerse sino no dejarse anular. Se parecen al feminismo, que no lucha para que las mujeres se impongan, sino que simplemente exige que las mujeres puedan vivir sin sentirse discriminadas. De igual manera el nacionalismo catalán se afana para que la identidad catalana no sea pisoteada en un Estado que vive para la supremacía de la identidad española. Esta es sostenida por un Estado, unas instituciones, una cultura potente, un pasado imperial,... su razón de ser no es sobrevivir, porque no se siente amenazada, sino imponerse. Parecería más bien al machismo, que en una situación de predominio, persiste en mantener la dominación de los hombres sobre las mujeres. 

Por eso, cuando Cataluña se reafirmó como una nación en el Estatuto de 2006, el nacionalismo español no pudo aceptar que se reivindicara como un sujeto político y la quiso someter dejando clara su subordinación. A partir de esta humillación pública, el independentismo ha crecido como un mecanismo defensivo. Y la respuesta del Estado español ha sido atacar, ahogar, prevaricar, manipular, violentar, hacer juego sucio, pero en España nadie lo ha denunciado. De la derecha a la 'izquierda', todos cierran filas encubriendo lo que se está haciendo. La unidad de España se presenta como incuestionable, tal como nos enseñó la dictadura franquista, y todo vale para defenderla. 

En esta guerra particular, los medios de comunicación se atrincheran tras valores fascistas, provenientes del franquismo que nunca ha sido superado porque nunca fue vencido. Los catalanes, a pesar de que la realidad sea todo lo contrario, son acusados ​​de golpistas, insolidarios, supremacistas, racistas, violentos, terroristas,... Lógicamente, con este diagnóstico, que los medios de comunicación vierten sobre la sociedad española sin matices, ¿qué solución reclamará la gente? Si los catalanes y vascos son el problema, si tenemos autonomías porque ellos querían soberanía y entonces se repartió 'café para todos', si la lengua castellana está perseguida,... y podemos incluir que si para los medios los inmigrantes son también un problema, entonces Vox no parece una ultraderecha inaceptable, como tampoco lo parecen el PP y Cs, sino que Vox es quien aporta la mejor 'solución' al 'diagnóstico' de los mass media. Por eso Vox tendrá miles de votos, así como el PP y Cs tienen millones de votos.

Lamentablemente no podemos buscar una salvación de esta España en la izquierda, porque el PSOE, e incluso Podemos, ni que quisieran podrían (y en la mayoría de temas tampoco quieren): negociar con los independentistas, catalogar los presos de presos políticos, pedir un referéndum de autodeterminación... Es que ni lo contemplan como posibilidad por el brutal coste mediático y electoral que tendría.

Así que de derecha a 'izquierda', España se encuentra en un pozo del que no es posible salir (al menos en 200 años) porque el franquismo pervive enquistado en las estructuras del poder. El PSOE no puede cambiar esto, por sus propias veleidades nacionalistas y neoliberales, y sobre todo por el nulo espacio de maniobra que le permiten los medios de comunicación homogéneamente nacionalistas-conservadores. Tampoco Podemos serviría porque, en el mejor de los casos que evite convertirse en un nuevo PSOE, topa con un techo de cristal electoral del 20% que representa la parte de la sociedad que, con mucho mérito, consigue practicar el sentido crítico ante la avalancha mediático que lo intoxica todo.

Así la situación, es seguro que España mantendrá imperturbable su status quo. Justamente, si se escuchara de buena fe la interpelación independentista se podría hacer autocrítica (aunque ni se la ve ni se le espera), paso previo para poder abandonar el posicionamiento nacionalista español y dejar que las naciones del Estado español decidan su situación en libertad. Así que, si nadie golpea el tablero, ni podemos aspirar a un Estado español normal, ni podemos pretender reformar la Constitución tal como se debería, por lo tanto, la única salida viable pero complicada, para toda la sociedad catalana plural y diversa, sigue siendo la independencia.


Publicat com a mínim a: Catalunya Plural de El diario.es, El Punt Avui.

(Carta 474)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada